×
 x 

Cart empty
Shopping cart
Cart empty

1.Máj.2007
(ust. § 273 Obchodného zákonníka, ust. § 612 a vyššie Občianskeho zákonníka)

1) Všeobecné ustanovenia

Uplatnenie a postup vybavenia reklamácie bude podliehať nadradeným predpisom v zákonoch uvedených v Občianskom zákonníku č. 40/1964 Zb. a podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a bude sa vzťahovať iba na tovar, ktorý bol zakúpený u firmy Michal Grác e-nábytok a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. K zakúpenému tovaru je priložený daňový doklad o kúpe slúžiaci aj ako záručný list, na ktorom sú uvedené identifikačné údaje o danom tovare.

2) Záručné podmienky

a) Na tovar sa poskytuje záruka na 24 (slovom: dvadsaťštyri) mesiacov ( výnimkou sú výrobky s obmedzenou záručnou dobou, viď bod 2, odsek j). Táto doba začína dňom vystavenia dokladu o kúpe tovaru a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave a jej dĺžka je doba od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. V prípade výmeny tovaru nemusí zákazník obdržať úplne nový výrobok, ale vymenený výrobok bude mať minimálne rovnaké parametre ako reklamovaný tovar.

b) Záruka sa vzťahuje na všetky viditeľné aj skryté poškodenia tovaru, ktoré nie sú zlučiteľné s jeho funkčnosťou, úžitkovými a estetickými vlastnosťami. U tovaru kupujúci preukazuje pôvod tovaru faktúrou (dodacím listom). Kvôli tomu je kupujúci povinný si tento doklad počas trvania záruky ponechať a uschovať.

c) Kupujúci je povinný si tovar prezrieť po jeho prevzatí bez zbytočného odkladu. Prevzatím rozumieme odovzdanie tovaru prepravcom zákazníkovi. Zároveň je povinný oznámiť predávajúcemu hneď po uskutočnení kontroly dodaného tovaru všetky nedostatky (poškodenia), ktoré zistil, alebo ktoré pri odbornej kontrole bolo možné zistiť. Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru s údajmi na faktúre či dodacom liste, je nevyhnutné podať o tomto stave správu predávajúcemu do 24 hodín od doručenia tovaru (nasledujuci pracovný deň).

d) Kupujúci je povinný oznámiť zistené nedostatky predávajúcemu písomne na adrese predávajúceho. V oznámení kupujúci musí uviesť zistené nedostatky (charakteristika, ako sa prejavujú), popr. priložiť foto a musí uviesť nárok, ktorý v dôsledku škody uplatňuje. Kupujúci v dôsledku poškodenia tovaru môže uplatniť nasledujúce kroky: dodanie chýbajúceho tovaru, oprava tovaru, výmenu poškodeného tovaru, primeranú zľavu z nákupnej ceny tovaru, odstúpenie od zmluvy (nárok na odstúpenie od zmluvy je uskutočniteľný iba v prípade, ak ani jedno z vyššie spomenutých riešení nie je realizovateľné).

e) Reklamačný formulár pošle kupujúci písomne poštou na adresu predajcu alebo e-mailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

f) Odberateľ doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný tovar na adresu prevádzky spoločnosti Michal Grác e-nábytok alebo inú dodávateľom určenú adresu. Tovar musí byť v pôvodnom obale (pokiaľ ho obsahoval) v kompletnom stave. Ku každému tovaru musí predložiť doklad o kúpe tovaru.

g) Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

- porušením ochranných pečatí a garančných nálepiek, ak sa nachádzajú na výrobku,

- mechanickým poškodením, neodbornou inštaláciou, manipuláciou a obsluhou,

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami určenému prostrediu,

- ak tovar bol poškodený živlami (voda, oheň, blesk, ...), alebo tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo poškodený iným vonkajším vplyvom.

h) V prípade neoprávnenej reklamácie tovaru spotrebiteľom je predávajúci oprávnený účtovať spotrebiteľovi prácu nutnú k otestovaniu tovaru v sadzbe 12 € s DPH (361,51 Sk s DPH).

i) Firma Michal Grác e-nábytok si vyhradzuje právo nahradiť zlé a neopraviteľné výrobky za tovar z rovnakými parametrami.

j) Na spotrebný materiál (žiarovky a pod.) je poskytovaná obmedzená záruka, ktorá je stanovená osobitne podľa typu tovaru a daného výrobcu.

k) Na tovar je bežná reklamačná lehota 30 (slovom: tridsať) kalendárnych dní odo dňa prevzatia resp. doručenia tovaru predávajúcemu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodol inak. (Občianskym zákonníkom stanovená reklamačná lehota neplatí v prípade obchodných vzťahov podliehajúce Obchodnému zákonníku!).

3) Vrátenie tovaru

Zákazník môže vrátiť tovar iba v prípadoch ak:

- dostal iný tovar ako je vystavený na doklade,

- dostal iný tovar ako si objednal.

Uplatniť si môže návrat do 24 hodín (nasledujúci pracovný deň) kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Tovar musí byť nepoškodený, bez známok používania alebo opotrebovania a musí byť v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom.

4) Použiteľné právo, záverečné ustanovenia

a) Pre tento reklamačný poriadok a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim platí právny poriadok Slovenskej republiky. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené mimosúdnou cestou, ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu je príslušný pre jeho rozhodnutie obchodný súd v sídle predávajúceho.

b) Tento reklamačný poriadok vstupuje do platnosti dňa 1. mája 2007. Ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti pri vybavovaní reklamácie a záruky tovaru. Firma Michal Grác e-nábytok si vyhradzuje právo zmeny tohto reklamačného poriadku.

E-SHOP kontakt

Adresa:
Michal Grác e-nábytok
Dopravná 412, 955 01 Topoľčany

Mail:
info@e-nabytok.com

Kontaktná osoba:
Ing. Michal Grác
0903 034 790

Reklamácie

Uplatnenie a postup vybavenia reklamácie bude podliehať nadradeným predpisom v zákonoch uvedených v Občianskom zákonníku č. 40/1964 Zb. a podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a bude sa vzťahovať iba na tovar, ktorý bol zakúpený u firmy Michal Grác e-nábytok a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.

Reklamačný poriadok

Find Us On Facebook

Ako nás nájdete?
Sídlime v Topoľčanoch na ulici Dopravná 412 (oproti závodu Ozeta).
Kliknite na tlačítko Google. Následne sa vám zobrazí mapa.

Google Mapa

Predajňa

Poradenstvo

Potrebujete pomôcť? Potrebujete poradiť?

Telefónne číslo: 0903 034 790

Zavolajte!

Poradíme ?